Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти віддало проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії до Міністерства освіти і науки України.

Крига скресла. НАЗЯВО передало проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії до МОН

Нагадаємо, що проєкт Порядку було передано на громадське обговорення, яке відбулося у травні 2021 року. Текст з внесеними рекомендаціями Національне агентство погодило 29 червня 2021 року. Відповідальним за погодження та винесення цього проєкту на розгляд Кабінету Міністрів України є Міністерство освіти і науки.

Згідно з вдосконаленим Проєктом

Компетентність вченого за тематикою дослідження здобувача визначається наявністю не менше трьох наукових публікацій за тематикою дослідження здобувача, до яких зараховуються:

  • монографії (одноосібні розділи у колективних монографіях), окрім виданих у державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, рекомендовані до друку вченими радами закладів, пройшли закрите рецензування (для іноземних видань – згідно з вимогами до наукових видань відповідної держави) і опубліковані протягом останніх п’ятьох років до дня утворення разової ради;
  • та / або наукові статті, опубліковані протягом останніх трьох років до дня утворення разової ради у наукових виданнях, включених на дату опублікування до Переліку наукових фахових видань України;
  • та / або наукові статті, опубліковані протягом останніх п’ятьох років до дня утворення разової ради, – у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та / або Scopus (окрім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою- агресором або державою-окупантом);

Монографія одноосібного авторства (загальним обсягом не менше п’яти авторських аркушів) або наукова публікація у періодичному науковому виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, для цілей цього Порядку прирівнюється до двох наукових публікацій.

Належність наукового видання до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports визначається згідно з рейтингом у році, в якому опублікована відповідна публікація здобувача чи члена разової вченої ради або, якщо рейтинг за відповідний рік не опублікований на дату створення ради, то згідно з останнім опублікованим рейтингом. 

Науково-публікаційні вимоги до здобувача

Дисертація може бути подана до захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису або, за бажанням здобувача та за погодженням з науковим керівником, у вигляді не менше трьох статей одноосібного авторства, оприлюднених у періодичних наукових фахових виданнях, які віднесені до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом), до яких додаються вступний і заключний розділи, що обґрунтовують цілісність змісту цих статей та новизну викладених наукових результатів. Належність наукового видання до відповідного квартиля визначається відповідно до пункту 2 цього Порядку.

У разі подання дисертації до захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису, основні її наукові результати мають бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються:

1) статті одноосібного авторства або у співавторстві (за умови особистого внеску здобувача понад 50 відсотків, окрім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту Порядку) у наукових виданнях, включених на дату опублікування Переліку наукових фахових видань України.

У випадку, коли наукові результати дисертації висвітлені лише у наукових публікаціях, включених до Переліку наукових фахових видань України, не менше однієї з них має бути одноосібного авторства;

2) статті періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та / або Scopus (окрім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом);

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та який безпосередньо стосується наукових результатів дисертації здобувача, що для цілей абзацу першого цього пункту прирівнюється до однієї наукової публікації;

4) монографії (одноосібні розділи у колективних монографіях), окрім виданих у державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом), рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли закрите рецензування або для іноземних видань – згідно з вимогами до наукових видань відповідної держави.

Стаття у виданні, що відповідає вимогам підпункту 2 цього пункту, яке віднесене до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, чи одноосібна монографія, яка відповідає вимогам підпункту 4 цього пункту прирівнюється до двох наукових публікацій. Належність наукового видання до відповідного квартиля визначається згідно пункту 2 цього Порядку.

Статті, опубліковані після набрання чинності цим Порядком зараховуються за темою дисертації лише у разі наявності у них активного ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier), за винятком публікацій, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці або для службового користування.

Повний текст Порядку

Нагадаємо, нещодавно вийшом матеріал "Конкурси від українських наукових журналів тривають! Долучайтеся до публікацій!

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також