Міністерство освіти і науки України опублікувало на своєму сайті порівняльну таблицю проєкту наказу МОН "Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32" і закликало громадськість внести свої рекомендації та пропозиції  щодо внесених змін.

Ми виписали усі зміни (позначені зеленим кольором) до наказу.

Для ознайомлення з дійсним документом даємо посилання на його текст.

МОН виносить на громадське обговорення зміни до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Пункт 3, підпункт 3

врахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.  врахування при оцінюванні проєктів наукових досліджень і розробок,,поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

Пункт 6

До Переліку включаються наукові періодичні видання України, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection (категорія «А»), видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-8 цього пункту (категорія «Б»), і видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-5 цього пункту, з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 11 цього Порядку (категорія «В»):

 Перелік формується з наукових періодичних видань України з розподілом на дві категорії: категорія «А»  (статті наукового видання індексується у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus) та категорія «Б» (видання відповідає вимогам підпунктів 1-7 цього пункту).

Перелік вимог:

Пункт 6, підпункт 2

ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкованого та/або електронного періодичного видання та дотримання заявленої періодичності; наявність ISSN-номера, який підтверджений на web-сайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань та дотримання виданням заявленої періодичності;

Пункт 6, підпункт 3

присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier); наявність активного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) у кожному опублікованому матеріалі наукового характеру;

Пункт 6, підпункт 4

наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поширення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзасновника) видання  з такою інформацією:

політика (мета та завдання) наукового видання;

 

 

склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, звання та основного місця роботи;

 

 

процедура рецензування та дотримання редакційної етики;

 

порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення;

 

 

 

 

 

 

у разі відкритого доступу – повні тексти за умови розповсюдження за передплатою – інформація про умови доступу та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання;

 

якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;

наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поширення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзасновника) видання  з такою інформацією:

політика (мета та завдання) наукового видання;

науковий профіль видання (спеціальності, за якими видання оприлюднює публікації);

склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, звання, основного місця роботи (із зазначенням країнита web-посилання на дослідницький профіль (ідентифікатор) (Web of Science ResearcherID, ORCID, ScopusID, Google Scholar тощо);

процедура рецензування та дотримання редакційної етики відповідно до принципів, декларованих Committee on Publication Ethics

 (COPE);

порядок та вимоги до оформлення та подання публікації для оприлюднення;

політика (та процедури) оплати за публікацію (за наявності);

процедура (політика) ідентифікації та розгляду інформації або звернень про порушення вимог цього Порядку, усунення таких порушень;

контактна інформація редакції (місце реєстрації, місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти;

у разі відкритого доступу – повні тексти, а за умови розповсюдження за передплатою – інформація про умови доступу та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сайті (web-сторінці) видання;

Кожна публікація не англійською мовою супроводжується назвою, анотацією та ключовими словами англійською мовою.

Кожна публікація не українською мовою супроводжується назвою, анотацією та ключовими словами.

Пункт 6, підпункт 6

забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років; забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох наукових публікацій за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років;

Пункт 6, підпункт 7

) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода.

Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;

Для кожної із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку, редакційна колегія видання повинна містити не менше п’яти вчених, що мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за заявленими спеціальностями. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен бути автором (співавтором) наукових публікацій (зокрема, публікацій у періодичних виданнях, матеріалах конференцій, монографій, розділів у колективних монографіях), що відповідають науковому профілю видання, і задовольняють одному з наступних критеріїв:

наявність не менше трьох публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, та опублікованих щонайменше у  двох різних виданнях;

наявність монографії (або двох розділів у колективних монографіях), виданої(их) за останні 10 років видавництвом(ами), перелік яких (додаток 1) затверджується МОН і переглядається один раз на три роки на основі пропозицій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій упродовж першого кварталу поточного року перегляду;

наявність не менше двох монографій та/або чотирьох розділів у колективних монографіях, виданих за останні 5 років видавництвами, що не входять до переліку, вказаному у додатку 1.  Такі монографії мають бути рекомендовані до друку вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи, та пройти якісне незалежне рецензування щонайменше двома рецензентами, прізвища яких повинні бути вказані у вихідних даних монографії;

для відповідних спеціальностей (додаток 2) наявність не менше шести публікацій за останні п’ять років у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

Пункт 7, підпункт 5

два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента). Два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента) на електронному носії.

Пункт 9

Наказ про включення наукового видання до Переліку МОН оприлюднює на офіційному web-сайті. У разі відмови про включення до Переліку або передчасного виключення видання з Переліку МОН офіційним листом інформує засновника (співзасновників) про причини відмови щодо включення або виключення. Наказ про включення/виключення/відмову у включенні наукового видання до Переліку МОН оприлюднює на офіційному web-сайті. У разі відмови про включення до Переліку або передчасного виключення видання з Переліку МОН офіційним листом інформує засновника (співзасновників) про причини відмови щодо включення або виключення.

Пункт 10

Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Переліку може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) листа з підставами про відмову шляхом подання до МОН апеляційної заяви або до суду в порядку, передбаченому законодавством. Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Переліку може бути оскаржене протягом місяця з дня оприлюднення наказу МОН  на офіційному сайті про відмову шляхом подання до МОН апеляційної заяви або до суду в порядку, передбаченому законодавством.

Пункт 11

Під час включення наукового видання до Переліку йому присвоюється відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку необхідно вказувати у вихідних відомостях видання:

1) категорія «А» присвоюється науковим фаховим виданням, включеним до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

2) категорія «Б» присвоюється іншим науковим фаховим виданням, які відповідають вимогам підпунктів 1–7 пункту 6 цього Порядку;

Видання категорії «В», яке протягом двох років не отримало права на присвоєння категорії «А» чи категорії «Б», виключається з Переліку без права поновлення.
При включенні наукового видання до Переліку йому присвоюється відповідна категорія, яка разом з датою включення до Переліку вказується у вихідних відомостях видання.

Пункт 13

Видання, яке отримало статус фахового із визначенням певної категорії, обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог цього Порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у відповідній категорії, бути переведеним до іншої категорії або виключеним з Переліку, про що МОН інформує засновника (співзасновників) наукового видання та висвітлює цю інформацію на офіційному web-сайті. Видання, яке отримало статус фахового із визначенням певної категорії, обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог цього Порядку. Черговий моніторинг кожного видання проводиться щорічно. Позачерговий моніторинг проводиться за наявності обґрунтованої інформації або звернення щодо дотримання виданням вимог цього Порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у відповідній категорії, бути переведеним до іншої категорії або виключеним з Переліку, про що МОН інформує на офіційному web-сайті.

Пункт 14

Наукове фахове видання виключається з Переліку або переводиться до нижчої категорії за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог, передбачених одним із підпунктів 1-8 (виключення з категорії «Б»), або підпунктів 1-5 (виключення з категорії «В») пункту 6 цього Порядку. У разі виключення наукового видання з Переліку засновник (співзасновники) може(уть) подавати нове клопотання після виправлення зауважень МОН не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення.

У разі повторного виявлення цих порушень видання виключається з Переліку без права поновлення.

Підставами для виключення видання з Переліку за рішенням МОН також є:

порушення при опублікуванні видання редакцією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України;

систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними.

Наукове фахове видання категорії «Б» виключається з Переліку за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог, передбачених одним із підпунктів 1-7 пункту 6 цього Порядку.  У разі виключення наукового видання з Переліку засновник (співзасновники) може(уть) подавати нове клопотання про включення до Переліку після виправлення зауважень МОН не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення

Підставами для виключення видання з Переліку за рішенням МОН також є:

порушення при опублікуванні видання редакцією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України;

систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними.

порушення редакцією декларованих відповідно до вимог підпункту четвертого пункту 6 цього Порядку процедури рецензування  та принципів редакційної етики.

У разі повторного виявлення цих порушень видання виключається з Переліку без права поновлення.

Пункт 15

Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності. Голова та члени редакційної колегії несуть академічну відповідальність за порушення академічної доброчесності.

Пункт 16

При виключенні видання категорії «А» з наукометричних баз  Web of Science Core Collection та/або Scopus воно набуває статусу видання категорії «Б». При виявленні підстав для виключення видання з категорії «Б» воно виключається з Переліку або набуває статусу видання категорії «В». У цих випадках видання підлягає перевірці на наявність підстав для виключення його з Переліку відповідно до  пункту 14 цього Порядку При виключенні видання категорії «А» з наукометричних баз Web of Science Core Collection та/або Scopus воно набуває статусу видання категорії «Б». У цьому випадку видання підлягає перевірці на наявність підстав для виключення його з Переліку відповідно до пункту 14 цього Порядку. При виявленні підстав для виключення видання з категорії «Б» воно виключається з Переліку

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 16 вересня 2020 року на електронну адресу golubev@mon.gov.ua.

Скачати порівняльну таблицю можна на сайті МОН 

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Наукова робота без плагіату. Що рекомендує МОН?".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також