Вектор діяльності вченого завжди направлений на постійний рух, який передбачає як певні труднощі, так і переваги. Науковець може отримувати нові звання, розвиватись професійно, обіймати посади, одержувати фінансову винагороду і визнання на дослідницькій ниві. Пропоную розібратись більш детально, як виглядає шлях вченого, та що він має знати для активного розвитку власної діяльності.

Зміст

ВСТУП

ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ

1. ВИМОГИ ДО ВЧЕНОГО ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ "КАНДИДАТ НАУК"

2. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ "ДОКТОР НАУК"

ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО ЗВАННЯ

1. ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "ДОЦЕНТ"

1.1. ПРИСВОЄННЯ "ДОЦЕНТА" ДІЯЧАМ МИСТЕЦТВА

2. ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "СТАРШИЙ ДОСЛІДНИК"

3. ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "ПРОФЕСОР"

 

Професійний розвиток у сфері науки: що має знати вчений?

Як правило, після отримання диплому магістра, шлях, за яким йде більшість молодих вчених, може виглядати так: аспірантура – робота на посадах асистента – викладач – захист дисертації – робота на посаді старшого викладача – вихід на отримання звання доцента – робота на посаді старшого викладача або доцента, вихід на отримання звання професор – робота на посаді доцента або професора.

Навіть, не маючи відповідного вченого звання, науковець може претендувати на отримання певної посади, що дозволяє вдосконалювати необхідні вміння та навички, отримувати досвід роботи та відкривати можливість професійного розвитку.

 • Для того, щоб вчений міг обіймати посаду асистента / викладача – достатньо диплома магістра.
 • Асистентом також може бути кандидат наук – тимчасовий період, після захисту дисертації.
 • Посаду старшого викладача може займати працівник закладу, який має ступінь кандидата наук і більший стаж роботи.
 • Посада доцент передбачає наявність публікацій, досвід роботи за напрямом і ступінь кандидата наук.
 • Посада професор передбачає необхідний стаж роботи, публікації за напрямом і потенційне отримання відповідного звання.

В Україні існує певне ранжування, що дозволяє оцінити рівень кваліфікації вченого – це присвоєння наукових ступенів (кандидат наук та доктор наук) та вчених звань (доцент, професор та старший науковий співробітник.).

ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ

1. ВИМОГИ ДО ВЧЕНОГО ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ "КАНДИДАТ НАУК" 

Вчений має підготувати дисертацію, вести активну дослідницьку діяльність та публікувати результати своїх досліджень. Зокрема, зміст дисертації має бути представлений не менше ніж в трьох наукових публікаціях. Серед них не менше ніж одна публікація в періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу та статті в журналах, включених до Переліку наукових фахових видань України.

Зверніть увагу, якісні та престижні журнали, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу та відповідають високим стандартам і вимогам наукової спільноти індексуються в міжнародних базах даних Scopus та Web of Science. Я не рекомендую публікувати статті в журналах низької якості, професійність та науковість яких досить непросто підтвердити.

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ "ДОКТОР НАУК"

На отримання наукового ступеню доктора наук може претендувати кандидат, який має не менше ніж 20 наукових публікацій, що висвітлюють основний зміст дисертації. Серед них мають бути публікації в українських професійних виданнях, у наукових періодичних виданнях інших держав із напряму, з якого підготовлено дисертацію; не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року не менше ніж п’ять статей у виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Зверніть увагу, такі публікації мають свої особливості: не більше, ніж одна публікація статті в одному номері журналу, результати дисертації не мають повторювати вже раніше опубліковані. Окрім того, відповідність та науковість журналів, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, підвередити складно, тому вчений може опублікувати свої роботи в журналах, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або в базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Отримання науковими та науково-педагогічними працівниками вчених звань також має свої особливості.

Як отримати наукові звання та ступені вчених?

ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО ЗВАННЯ 

1. ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "ДОЦЕНТ"

На звання може претендувати працівники ЗВО чи післядипломної освіти, які отримали ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук; які проходили навчання, працювали в вищому навчальному закладі, науковій установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС. Це мають бути вчені, які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР та мають стаж роботи не менше, ніж 5 років. Висуваються вимоги до знання мов, зокрема наявності відповідного сертифіката, що підтверджує знання мов країн Європейського Союзу на рівні не нижче, ніж B2 або 10 публікацій статей в журналах Scopus або Web of Science (англійською мовою). Важливою вимогою є наявність публікацій, з яких не менше однієї в міжнародних базах даних Scopus та Web of Science.

1.1. ПРИСВОЄННЯ  "ДОЦЕНТА" ДІЯЧАМ МИСТЕЦТВА 

Схожі вимоги до стажу роботи та викладання навчальних дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР. Але, в той же час, необхідні відзнаки особистих досягнень, тобто наявність почесного звання, значні професійні результати, наявність публікацій у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав. Також необхідно особисто підготувати не менш трьох лауреатів міжнародних або державних премій, конкурсів.

2. ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "СТАРШИЙ ДОСЛІДНИК"

Вчений має працювати у ЗВО чи науковій установі, мати стаж наукової роботи не менше ніж 5 років, науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук, сертифікат, що підтверджує знання на рівні не нижче В2 з мов країн Європейського Союзу або не менш 10-ти праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science. Також необхідне стажування (навчання, бути керівниками міжнародних проектів (Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу).

Отримання звання старшого дослідника також вимагає наявність наукових публікацій з яких не менше двох в журналах, що входять в Scopus та Web of Science.

3. ВИМОГИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "ПРОФЕСОР"

Звання можуть працівники, які працюють у ЗВО, мають ступінь доктора наук, вчене звання доцента або старшого дослідника, які пройшли стажування, навчання, є керівниками міжнародних проектів (Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу). Окрім того, стаж роботи має бути не менше, ніж 10 років (для наукових працівників – не менше 15 років). Також існує вимога щодо знання мов країн європейського союзу на рівні не нижче, ніж B2 або 10 публікацій статей в журналах Scopus або Web of Science. Високий рівень професійної майстерності має підтверджуватися науковими публікаціями в престижних міжнародних виданнях, з яких не менше, ніж дві в журналах, що входять в Scopus та Web of Science.

Зверніть увагу! Отримати звання професор можна в разі відсутності ступеня доктора наук, але, якщо претендент працює у закладі вищої освіти або післядипломної освіти, дотримується всіх вище зазначених умов, має не менше 15 років стажу та не менше 4-ох публікацій в журналах, що входять в Scopus та Web of Science.

 

3.1. НА ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ "ПРОФЕСОР" МОЖУТЬ ПРЕТЕНДУВАТИ ПРАЦІВНИКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ

А також підготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук) та які мають наукові публікації, з яких не менше трьох у виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science.

3.2. ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ "ПРОФЕСОР" ДІЯЧАМ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ МОЖЛИВЕ В РАЗІ ДОТРИМАННЯ ТАКИХ ВИМОГ:

 • наявність відповідного стажу – не менше 10 років;
 • почесне звання («Народний артист України», «Народний художник України» і т.д.);
 • наявність звання доцента;
 • сертифікат, що підтверджує знання на рівні не нижче В2 з мов країн Європейського Союзу;
 • особисті творчі досягнення;
 • підготовка не менше п'яти осіб, які досягли високих результатів у відповідному напрямі мистецтва (Лауреати державних міжнародних конкурсів, премій та ін.);
 • викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР;
 • публікаційна активність у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав.

Отже, професійний розвиток вченого, як правило, передбачає отримання відповідних ступенів та звань, які стають підтвердженням його майстерності. Для того, щоб активно рухатись у напрямку власного розвитку науковець має постійно вдосконалювати свої знання, вміння і навички та слідкувати за нормативними документами та вимогами. Основою для цього має стати дослідження актуальних тем і проблем, обмін і переймання досвіду у вчених з інших країн та публікаційна активність. При цьому результати таких досліджень мають бути представлені не лише в вітчизняних виданнях, але й у високорейтингових журналах, що входять в бази даних Scopus та Web of Science.

Автор статті: Марина Ященко

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про те, як Web of Science вирішує проблему ідентифікації вченого?

img

Авторка журналу «Наука та метрика». За освітою філолог. Довгий період працює в компанії «Наукові публікації» на посаді «Персональний менеджер». Фахівець у сфері наукометрії та науки. Свою експертну позицію здобула у щоденній співпраці з вітчизняними та зарубіжними вченими, консультуючи їх з приводу усіх науково-публікаційних процесів. Це допомогло Марині стати автором журналу «Наука та метрика» та ділитися досвідом у своїх статтях з читачами видання.

Читайте також