Вчора Верховна Рада України прийняла проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо уточнення деяких положень)". У чому полягають основні зміни?

Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність" змінено

У статті 1: пункти 7 і 11 викласти в такій редакції:

7) докторант – вчений, який проходить підготовку в докторантурі наукової установи (закладу вищої освіти) для здобуття наукового ступеня доктора наук;

11) молодий вчений - вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.

Частину п’яту статті 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

У разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради державної наукової установи (закладу вищої освіти) вакантні посади наукових працівників цієї наукової установи (закладу вищої освіти) можуть заміщуватися науковими працівниками відповідної цим посадам кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад, але не більше ніж на шість місяців. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи в частині виключних повноважень, визначених цією статтею, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності наукової установи.

У статті 17:

Обрання членів-кореспондентів Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України. Обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) Національної академії наук України.

Частину другу статті 25 доповнити абзацом другим такого змісту:

Галузеві регіональні наукові центри створюються національними галузевими академіями наук спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади.

У статті 33 частину другу викласти в такій редакції:

Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів - поза місцем навчання) за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, в якій працює (навчається) вчений.

Стаття 36, абзац другий доповнити реченням другим такого змісту:

Аспірантам, ад’юнктам і докторантам, зарахованим на навчання за державним замовленням, призначається стипендія в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 36, абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:

Вчені мають право в робочий час здійснювати з дозволу керівника наукової установи науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти не за місцем основної роботи обсягом до 240 годин протягом навчального року із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Пункт 8 частини першої статті 41 викласти в такій редакції:

Затверджує порядок використання коштів Національного фонду досліджень України на основі пропозицій Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а також затверджує порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок.

У тексті Закону слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках та числах замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку та числі.

Переглянути поточний Закон можна, перейшовши за посиланням.

До речі, вийшов новий матеріал про те, що МОН винесло на громадське обговорення зміни до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Чи підтримуєте Ви затверджені оновлення в Законі "Про наукову і науково-технічну діяльність", чи, можливо, потрібно було змінювати інші пункти Закону?img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також