Міністерство освіти і науки України пропонує вченій спільноті долучитися до ще одного громадського обговорення. На цей раз йдеться про проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора наук. Ми виділили в документі усі пункти, що стосуються вимог до науково-публікаційної діяльності.

Доктор наук. Які нові вимоги до присудження наукового ступеня?

Науковий ступінь доктора наук присуджується радою на підставі публічного захисту докторської дисертації. МОН затверджує рішення рад про присудження наукового ступеня доктора  наук і видає дипломи доктора наук.

Кваліфікаційні вимоги

  • мати ступінь доктора філософії (кандидата наук);
  • представити наукові досягнення з узагальненням проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення;
  • мати опубліковані праці за темою докторської дисертації у фахових вітчизняних і міжнародних рецензованих виданнях.
  • Здобувач ступеня доктора наук в галузі медичних та ветеринарних наук повинен мати ступінь доктора філософії (кандидата наук) в галузі медичних та ветеринарних наук відповідно та мати відповідно вищу медичну або ветеринарну освіту, що відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти.

Буде цікаво "Новий проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора філософії".

Допускається за рішенням МОН подання до ради докторської дисертації раніше п’ятирічного строку після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) у разі вагомого особистого внеску здобувача у забезпечення розвитку відповідної галузі науки, що стосується наукових результатів докторської дисертації. Підтвердженням вагомого особистого внеску здобувача у забезпечення розвитку галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, може бути:

  • наявність трьох патентів на винахід, які пройшли кваліфікаційну експертизу,  або трьох дипломів на наукове відкриття;
  • наявність не менше ніж трьох публікацій у виданнях, віднесених до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports; 
  • відзначення державними нагородами (преміями) України або інших держав.

Основні наукові результати докторської дисертації повинні бути висвітлені у наукових публікаціях. До наукових публікацій, які відображають основні наукові результати докторської дисертації, з галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, належать:

  • статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових  фахових видань України;
  • статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію;
  • монографії (розділи у колективних монографіях).

Наявність наукових публікацій за темою докторської дисертації у наукових періодичних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, є обов’язковою.

Вимоги до опублікування результатів докторської дисертації визначає МОН.

До наукових публікацій, які додатково відображають наукові результати докторської дисертації, належать дипломи на відкриття; патенти і авторські свідоцтва на винаходи, підручники, посібники, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку даних; тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо.

Зауваження та пропозиції необхідно надіслати до 7 червня 2021 року на електронну адресу dak@mon.gov.ua 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОЄКТ ПОРЯДКУ

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Все про Scopus. Підбірка статей від журналу "Наука та метрика"».

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також