Національне агентство із забезпечення якості освіти винесло на громадське обговорення проєкт Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ). Ми підготували квінтесенцію інформації з Порядку стосовно науково-публікаційних вимог до здобувачів та членів спеціалізованої вченої ради проєкту.

Новий проєкт Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії

Фото: прес-служба МОН

Перед захистом здобувач має опублікувати результати своєї наукової роботи

  • у електронних, фахових виданнях України, перелік яких затверджується МОН;
  • в рецензованих фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science Core Collection або інших баз, затверджених Національним агентством  за поданням відповідної Галузевої експертної ради Національного агентства.

Для того, щоб здобувача допустили до захисту наукового досягнення повинно бути опубліковано

  • ступінь доктора наук - не менше 12-ти статей 
  • ступінь доктора філософії - не менше 3-х статей 

Але за галузями знань Національним агентством за поданням відповідних галузевих експертних рад можуть бути встановлені більш високі вимоги до мінімальної кількості статей.

Якщо робота була створена у співавторстві, здобувач має зазначити який саме конкретний внесок було виконано саме ним.

Вимоги до рівня наукової кваліфікації

Ступінь доктора наук

Присуджується особі, яка одержала найвищу компетентність у галузі, провела оригінальні дослідження, які розв’язують важливі проблеми у певній галузі, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових журналах. 

Ступінь доктора філософії

Присуджується особі, яка здобула теоретичні знання, уміння, навички, які створюють можливості для реалізації нових ідей та розв’язання комплексних проблем у галузі. Окрім цього оволоділа методикою наукової, педагогічної діяльності та провела власне дослідження, описавши його у дисертації.   

Перерахований список компетентностей засвідчується самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Щоб здобути ступінь доктора наук, здобувач подає монографію, що опублікована без співавторів в одному з академічних видавництв, яке забезпечує анонімне рецензування та міжнародне розповсюдження своїх видань. Перелік таких видавництв та вимоги до монографій, що подаються на здобуття ступеня доктора наук, встановлюється за галузями знань Національним агентством за поданням відповідних Галузевих експертних рад Національного агентства. Вимоги до  доповіді, поданої до захисту на здобуття ступеня доктора наук за сукупністю статей, встановлює вчена рада закладу вищої освіти (наукової установи). Мінімальна кількість статей (але не менше п’ятнадцяти) та показник їх якості (зокрема індекс цитувань), встановлює Національне агентство за поданням відповідних Галузевих експертних рад Національного агентства.

Формування спеціалізованої вченої ради ЗВО чи наукової установи

Формування спеціалізованої вченої ради

  • Для того, щоб сформувати спеціалізовану вчену раду у ЗВО або науковій установі має працювати не менше п’яти докторів наук, які є авторами або співавторами 3-х статей, опублікованих впродовж 5-ти років у фахових виданнях, що входять  до міжнародних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection, чи авторами не менше 10 статей за спеціалізацією цієї спеціалізованої вченої ради, що були опубліковані впродовж останніх 5-ти років у вітчизняних фахових виданнях, які включені до переліку Міністерства освіти і науки України.
  • ЗВО чи наукова установа кожного року оприлюднює інформацію про наукові інтереси членів спеціалізованої вченої ради, керуючись їхніми публікаціями за попередні 5 років, бо відповідно до них будуть визначатися напрямки наукових робіт, що можуть бути прийняті до захисту.
  • Спеціалізована вчена рада визначає двох рецензентів та 2-х опонентів (працівників з інших ЗВО та наукових установ), які є дослідниками за відповідною спеціалізацією (Вченим за відповідною спеціалізацією є особа, яка має вчене звання або науковий ступінь зі спеціальності, що охоплює спеціалізацію, з якої утворена спеціалізована вчена рада, є автором  або співавтором не менше 2-х статей за науковим напрямом дисертації здобувача, які були опубліковані впродовж останніх 5 років у фахових виданнях, включених до міжнародних баз Scopus або Web of Science Core Collection , або не менше п’яти статей у наукових фахових виданнях із переліку затвердженого МОН).
  • Опонентами спеціалізованої вченої ради можуть бути іноземні вчені, що мають науковий ступінь та є авторами або співавторами не менше 3-х статей, опублікованих за останні 5 років у фахових виданнях, включених до міжнародних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection, за науковим напрямком (спеціалізацією), за якою підготовлене наукове досягнення.
  • Спеціалізована вчена рада перевіряє наукові досягнення на дотримання вимог академічної доброчесності. Якщо будуть виявлені порушення (плагіат, самоплагіат, фабрикації, фальсифікації тощо) наукове досягнення знімається із захисту без права його повторного розгляду.
  • Якщо у роботі автора, якому вже видали диплом доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), виявлено порушення академічної доброчесності, тоді з’являється підстава для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня.

Більш детально ознайомитися з Порядком можна за посиланням. 

Усі зауваження та рекомендації щодо проєкту можна надсилати до 6 березня 2020 року на електронну адресу: discussion@naqa.gov.ua.

UPD: цей варіант Порядку був видалений з сайту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Натомість, було запропоновано новий проєкт Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії для громадського обговорення, що був опублікований на сайті МОН 6 липня 2020 року. З ним можно ознайомитися, перейшовши за посиланням

 

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про нові вимоги до досліджень у сфері медицини.

 

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також

Людмила Маевская
Людмила Маевская

Людмила Маевская 2 роки тому

Добрый день! Просматривала проект документа по кличеству необходимых статей https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf Возник вопрос вместо СКОПУС и ВОС можно иметь 10 публикаций в ВАК за последние 5 лет?

2 роки тому

Цей проєкт знаходиться на рівні доопрацювання- затвердження, і конкретики там немає. Але, якщо розглядати дійсний Наказ про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук і кандидата наук (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19), то для виходу на захист необхідно: Основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать: - статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; - статті у наукових періодичних виданнях інших держав із напряму, з якого підготовлено дисертацію; - не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року не менше ніж п’ять статей з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus; - не більше ніж два патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; - не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях); - не більше ніж один посібник (для дисертацій з галузі педагогічних наук). Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій, у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3),- до двох публікацій. Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, має становити не менше ніж десять. За наявності не менше ніж десять публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, у виданнях, віднесених до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, захист може відбуватися у формі наукової доповіді. Під науковою доповіддю розуміють дисертацію, оформлену відповідно до розділу II Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2017 року № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 року за № 155/30023. Розділами дисертації є публікації здобувача наукового ступеня;