12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії з внесенням технічних правок у п’ятиденний термін.

Як здобути ступінь PhD в Україні?

Наукометричний світ України та його експерти виокремлюють такі особливості прийнятого Порядку:

Формування разової ради

Разова рада формується після того, коли здобувачу надано позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації. Науковець, який прагне захищати дисертацію, звертається з відповідною заявою про створення разової ради.

До заяви додається:

 • дисертація в друкованому та електронному вигляді;
 • наукові публікації (a6o ïx копії), у яких висвітлено наукові результати дисертації;
 • висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
 • академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми.

Вчена рада створює разову раду у двомісячний термін. Члени разової ради повинні мати відповідні компетенції та мати не менше трьох опублікованих наукових статей за останні п’ять років за тематикою дисертації, що подається до захисту.

Пропозиції щодо кандидатур подає вчена рада. Разова комісія формується в складі голови, двох опонентів та двох рецензентів. Якщо установа не може виконати таку вимогу, то до складу ради має входити голова, рецензент та три опоненти, які не можуть працювати в одному закладі.

Хто не може входити до разової ради?

 • науковий керівник здобувача;
 • керівник закладу, де утворюється разова рада;
 • співавтор наукових публікацій здобувача;
 • науковець, що має конфлікт інтересів зі здобувачем;
 • вчений, щодо якого встановлено факт порушення академічної доброчесності;
 • особа, що є громадянином держави-агресора або є працівником закладу держави-агресора чи держави-окупанта;
 • не володіє мовою захисту в обсязі, достатньому для кваліфікованого проведення атестації здобувача.
 • минуло менш як три роки з моменту присудження такій особі ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • науковець упродовж календарного року брав участь як член разової ради в більше, ніж восьми захистах дисертацій на здобуття доктора філософії.

У п’ятиденний термін після утворення складу ради, наукова установа або заклад вищої освіти оприлюднює відомості про дисертацію, у тому числі й про склад разової ради. Подана закладом інформація оприлюднюється Національним агентством.

Після цього, Міністерство освіти та науки України в місячний термін проводить перевірку складу разової ради. У разі виявлення порушень, МОН зупиняє роботу ради у зв’язку з її невідповідністю. Тоді закладу вищої освіти або науковій установі необхідно внести зміни до складу ради.

Отримання диплому

Здобувач отримує диплом у тому закладі вищої освіти або науковій установі, де проходив навчання на аспірантурі.

На підставі рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії заклад не раніше як за п’ятнадцять та не пізніше тридцяти календарних днів із дня захисту, видає наказ про видавання здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.

Відповідальність за отримання дипломів більше покладено на заклади, що здійснюють підготовку здобувачів, а не на МОН.

Кількість публікацій

Для захисту дисертацій необхідно не менше трьох публікацій у журналах Переліку фахових наукових видань України.

Водночас:

 • статті в наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, написані в співавторстві з двома та більше науковцями зараховуються як 0,5 публікації.
 • як наукова публікація може бути зарахований не більше, ніж один патент на винахід, монографія (розділи в колективній монографії).
 • статті, що опубліковані у виданнях міжнародних наукометричних баз даних Q1-Q3 відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports та одноосібні монографії прирівнюються до двох публікацій у виданнях, віднесених до Переліку фахових наукових видань України.
 • для зарахування публікацій необхідна наявність активного ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier).

Подібні норми щодо кількості публікацій зберігаються і при формуванні разової ради для її членів.

На що ще необхідно звернути увагу?

 • варто зважити, що Порядок виокремлює наявність Інформаційної системи, де будуть зображатися основні відомості про дисертації, склад разових рад, зауваження та інше.

 • також у документі розгорнуто описано порядок скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії через порушення процедури захисту дисертації та виявлення академічної недоброчесності.

З урахуванням проаналізованих законодавчих нововведень, видання «Наука та Метрика» підготувало тематичну інфографіку про основні етапи процедури отримання ступеня доктора філософії:

Інфографіка етапи присудження ступеня доктора філософії (PhD)

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал: «Тренди української науки за даними ресурсу SciVal»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також

Володимир Товарянський
Володимир Товарянський

Володимир Товарянський місяць тому

Патенти на корисну модель не враховуються, їх можна подати як апробацію результатів досліджень. Проте залишається питання: чи точно вже не вимагається публікація, що індексується в Scopus?
Igor Zakutynsky
Igor Zakutynsky

Igor Zakutynsky 5 місяців тому

"Як наукова публікація може бути зарахований не більше, ніж один патент на винахід"... Чи враховуються патенти на корисну модель?