Нещодавно Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти винесло на громадське обговорення оновлений проєкт Порядку присудження наукових ступенів. Які вимоги зазначені в Порядку щодо академічної доброчесності?

Питання академічної доброчесності у новому проєкті Порядку присудження наукових ступенів

Текст взято з проєкту Порядку присудження наукових ступенів.

Пункт 56. До захисту допускаються наукові досягнення (дисертація), виконані здобувачем наукового ступеня з дотриманням вимог академічної доброчесності.

Якщо у наукових досягненнях (дисертації) або науковій доповіді, представлених до захисту, використано ідеї або розробки, що належать співавторам наукових публікацій здобувача, здобувач повинен відзначити цей факт у наукових досягненнях (дисертації) та науковій доповіді (у разі подання до захисту наукових досягнень у вигляді опублікованої монографії або за сукупністю статей) з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в такі ідеї або розробки.

Здобувач наукового ступеня засвідчує дотримання ним академічної доброчесності під час подання наукових досягнень (дисертації) та до захисту.

Буде цікаво: Наукова робота без плагіату. Що рекомендує МОН?

Пункт 57. Наявність академічного плагіату в наукових досягненнях (дисертації) та науковій доповіді (у разі подання до захисту наукових досягнень у вигляді опублікованої монографії або за сукупністю статей) вважається доведеним, якщо встановлена сукупність таких умов:

для випадків оприлюднення наукових результатів, отриманих іншими особами як результатів власного дослідження:

  • із змісту тексту наукових досягнень (дисертації) або науковій доповіді неможливо дійти іншого висновку, аніж про те, що його автор представляє відповідний науковий результат як результат власного дослідження;
  • до публікації наукових досягнень (дисертації) було оприлюднено відомості про отримання цього ж (змістовно тотожного) наукового результату як результату дослідження іншої особи (інших осіб);

для випадків відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства:

  • у тексті наукових досягнень (дисертації) або наукової доповіді вміщено текстовий фрагмент обсягом в одне або більше речень, який дослівно або з редакційними та/або стилістичними змінами відтворює текстовий фрагмент, оприлюднений раніше, незалежно від того, чи відомий його автор (автори), та незалежно від того, чи несе такий фрагмент окреме наукове значення (окрім текстових кліше, вміщення яких припустиме у таких наукових досягненнях, або речень, які відбивають загальновідомі факти (такі факти, щодо яких логічно припустити загальну обізнаність);
  • у тексті наукових досягнень (дисертації) або науковій доповіді відсутнє посилання на автора (якщо він відомий) та джерело запозичення відповідного фрагменту тексту (ілюстративного матеріалу, зокрема графічного, табличного тощо), яке дозволяє однозначно виокремити відповідний фрагмент тексту як продукт авторства іншої особи.

Пункт 58. Члени спеціалізованої вченої ради несуть персональну відповідальність за обґрунтованість прийнятих рішень, забезпечують високий фаховий рівень експертизи та вимогливості під час розгляду наукових досягнень (дисертації) та проведення захисту.

Спеціалізована вчена рада, у якій проводиться захист, зобов’язана організувати перевірку дотримання здобувачем наукового ступеня академічної доброчесності.

Заклад (установа), у якому утворено спеціалізовану вчену раду, забезпечує її членам безоплатний доступ до баз даних Scopus та Web of Science Core Collection, а також до спеціалізованого програмного забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат.

Спеціалізована вчена рада

Пункт 59. Виявлення порушення академічної доброчесності в наукових досягненнях (дисертації) або науковій доповіді у будь-який час після їх подання до захисту є підставою для відмови у присудженні наукового ступеня.

Якщо спеціалізована вчена рада, у якій відбувається захист, на будь-якому етапі встановить обставини, що можуть свідчити про порушення академічної доброчесності здобувачем наукового ступеня, вона приймає рішення про початок спеціальної процедури розгляду наукових досягнень (далі – спеціальна процедура). У такому випадку технічний секретар невідкладно подає відповідне повідомлення до інформаційної системи Національного агентства.

Зняття наукових досягнень (дисертації) із захисту після прийняття рішення про початок спеціальної процедури не допускається.

Пункт 60. Спеціальна процедура проводиться спеціалізованою вченою радою у порядку, встановленому вченою радою закладу (установи), з дотриманням прав здобувача наукового ступеня, визначених частиною восьмою статті 42 Закону України «Про освіту».

Пункт 61. У випадку встановлення порушення академічної доброчесності спеціалізована вчена рада приймає рішення про відмову у присудженні наукового ступеня. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 3/5 від складу спеціалізованої вченої ради. Рішення має бути обґрунтованим та мотивованим, містити детальний опис виду та змісту кожного порушення академічної доброчесності.

Якщо за рішення проголосувало менше встановленої кількості осіб, спеціальна процедура вважається припиненою, а подальший захист відбувається відповідно до встановленої цим Порядком процедури.

Про результати спеціальної процедури технічний секретар протягом трьох робочих днів подає повідомлення до інформаційної системи Національного агентства.

Дивитись відео: Як не попастися на плагіаті?

Пункт 62. Остаточне рішення щодо відмови в присудженні наукового ступеня у зв’язку з виявленням порушень академічної доброчесності приймається закладом (установою) у встановленому ним порядку. Таке рішення може бути прийняте не пізніше двох місяців з дня прийняття відповідного рішення спеціалізованою вченою радою. Про прийняте остаточне рішення щодо відмови у присудженні наукового ступеня технічний секретар протягом трьох робочих днів подає повідомлення до інформаційної системи Національного агентства.

Відмова у присудженні наукового ступеня

Пункт 63. У випадку прийняття остаточного рішення закладом (установою) про відмову в присудженні наукового ступеня у зв’язку з виявленим порушенням академічної доброчесності забороняється подавати відповідне наукові досягнення (дисертацію) до захисту повторно. Якщо остаточним рішенням закладу (установи) не підтверджено відмову спеціалізованої вченої ради у присудженні наукового ступеня, здобувач має право подати наукове досягнення (дисертацію) до захисту повторно у цьому ж або іншому закладі (установі) відповідно до цього Порядку.

Пункт 64. Здобувачу наукового ступеня, його науковому керівнику (науковим керівникам) або науковому консультанту забороняється надавати або пропонувати надати рецензентам, опонентам, голові та членам спеціалізованої вченої ради, керівнику або іншим посадовим особам закладу (установи), у якому утворена спеціалізована вчена рада, будь-які матеріальні та/або нематеріальні блага, включаючи, але не виключно, грошові кошти чи будь-яке інше майно, оплата послуг з харчування, перевезення, проживання таких осіб.

У випадку виявлення обставин, що можуть свідчити про такі факти, спеціалізована вчена рада вживає заходів реагування в порядку, передбаченому пунктом 60 Порядку.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Нова редакція проєкту Порядку присудження наукових ступенів".
 

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також